ព័ត៌មានជាតិ

ការិយាល័យមេធាវី ផុន ធារិន ចេញលិខិតជូនដំណឹង ស្ដីអំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្មឆ្នោត-ឡូតូ របស់ក្រុមហ៊ុន លាភមហាសម្បត្ដិ ឡូតូ ឯ.ក

ការិយាល័យមេធាវី ផុន ធារិន ចេញលិខិតជូនដំណឹង ស្ដីអំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្មឆ្នោត-ឡូតូ របស់ក្រុមហ៊ុន លាភមហាសម្បត្ដិ ឡូតូ ឯ.ក

ភ្នំពេញ)៖ ការិយាល័យមេធាវី ផុន ធារិន បានចេញលិខិតជូនដំណឹង ស្ដីអំពីភាពស្របច្បាប់នៃអាជីវកម្មឆ្នោត-ឡូតូ របស់ក្រុមហ៊ុន លាភមហាសម្បត្ដិ ឡូតូ ឯ.ក និងសំណូមពរចំពោះសាធារណជន និងស្ថាប័ន-អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗ បញ្ឈប់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយ ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិត និងស្នើសុំឲ្យលុបចោល។ នេះបើតាមសេចក្ដីជូនដំណឹង ដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន ទទួលបាន។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្ដីជូនដំណឹង របស់ការិយាល័យមេធាវី ផុន ធារិន ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖

 

crt

Leave a Reply

Your email address will not be published.