ព័ត៌មានជាតិ

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការការរិះគន់ និងរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ដោយលំអៀង គ្មានមូលដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២

គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ចេញសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានឆ្លើយតបទៅនឹងការការរិះគន់ និងរបាយការណ៍ចោទប្រកាន់ដោយលំអៀង គ្មានមូលដ្ឋានរបស់ស្ថាប័នមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឆ្នាំ២០២២

 

(ភ្នំពេញ)៖ គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មាន អំពីបច្ចុប្បន្នភាព នៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្ស និងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជា ដើម្បីធ្វើការបូកសរុបនូវវឌ្ឍនភាពនៃស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ និងដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការ ស្ថាប័នជាតិ អន្តរជាតិមួយចំនួន ជាពិសេសឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិក ពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា ឆ្នាំ២០២២ នាពេលកន្លងមក។

 

តាមរយៈសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជា ដែលចេញផ្សាយពីយប់ថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ដែលបណ្តាញព័ត៌មាន ទទួលបានជាភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស មានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

crt

Leave a Reply

Your email address will not be published.